Obchodní podmienky

Obchodná spoločnosť

 

VTR s.r.o. so sídlom Na Pařeničkách 2526, Rožnov pod Radhoštěm, IČO: 26850907, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským (mestským) súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 40502, na predaj tovaru prostredníctvom internetového obchodu umiestneného na internetovej adrese www.vtrslovakia.sk

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") spoločnosti VTR s.r.o., so sídlom Na Pařeničkách 2526, Rožnov pod Radhoštěm 756 61, identifikačné číslo: 26850907, zapísanej v obchodnom registri vedenom Krajským (mestským) súdom v Ostrave, oddiel C, vložka 40502 (ďalej len "predávajúci") upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Z. z, Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník"), vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.vtrslovakia.sk , a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").

1.2. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri používaní internetovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.vtrslovakia.sk (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

1.3. V kúpnej zmluve môžu byť dohodnuté ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od obchodných podmienok. Odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v českom jazyku.

1.5. Predávajúci môže meniť alebo dopĺňať znenie obchodných podmienok. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia Obchodných podmienok.

 

2.       UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do jej používateľského rozhrania. Kupujúci môže objednávať tovar zo svojho používateľského rozhrania (ďalej len "používateľský účet"). Ak to webové rozhranie Obchodu umožňuje, môže Kupujúci objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania Obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovom sídle a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uviesť všetky údaje správne a pravdivo. V prípade akejkoľvek zmeny je Kupujúci povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje Predávajúci za správne.

2.3 Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup do svojho používateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.

2.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretím osobám používať používateľský účet.

2.5. Predávajúci môže zrušiť používateľský účet, najmä ak Kupujúci nepoužíva svoj používateľský účet dlhšie ako jeden (1) rok alebo ak Kupujúci porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.6. Kupujúci berie na vedomie, že Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia Predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3.       UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného na predaj predávajúcim vrátane cien jednotlivých ponúkaných položiek. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené tak bez dane, ako aj vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka na predaj tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kým sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky na predaj tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.

3.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sa vzťahujú len na prípady, kedy je tovar doručovaný v rámci Českej republiky.

3.3. Za účelom objednania tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu alebo interaktívny objednávkový formulár - viď nižšie (čl. 3.5.) Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o

- objednanom tovare ("vloženom" kupujúcim do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

- spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednaného tovaru a

- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

3.4. Pred odoslaním Objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré Kupujúci uviedol v Objednávke, a to aj s ohľadom na možnosť Kupujúceho zistiť a opraviť prípadné chyby pri zadávaní údajov do Objednávky. Kupujúci odošle objednávku Predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje Predávajúci za správne. Predávajúci potvrdí Kupujúcemu prijatie objednávky bezodkladne po jej prijatí e-mailom na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v užívateľskom rozhraní alebo v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa Kupujúceho").

3.5. V závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) je Predávajúci vždy oprávnený požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napr. písomne alebo telefonicky).

3.6. Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim je uzavretá doručením akceptácie objednávky (prijatia), ktorú Predávajúci zašle Kupujúcemu elektronickou poštou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho.

3.7. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nie je povinný uzatvoriť Kúpnu zmluvu najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili Kúpnu zmluvu (vrátane Obchodných podmienok).

3.8 Kupujúci súhlasí s použitím prostriedkov diaľkovej komunikácie pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Kupujúcemu vzniknú v súvislosti s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením Kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša Kupujúci.

 

4.       CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Cenu tovaru a všetky náklady spojené s dodaním tovaru podľa Kúpnej zmluvy môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu nasledovnými spôsobmi:

 v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese Na Pařeničkách 2526, Rožnov pod Radhoštěm

 v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;

 bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho č. 2401310789/2010 IBAN:CZ8420100000002401310789 vedený vo Fio banke, a.s. (ďalej len "účet predávajúceho")

prostredníctvom bezhotovostnej platobnej karty: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro

4,2.      Predávajúci nepožaduje od kupujúceho zálohu ani inú obdobnú platbu. Tým nie sú dotknuté ustanovenia článku 4.6 Obchodných podmienok týkajúce sa povinnosti zaplatiť kúpnu cenu tovaru vopred. 

4.3. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je výslovne uvedené inak, kúpna cena zahŕňa aj náklady spojené s dodaním tovaru.

4.4 V prípade platby v hotovosti alebo na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, t. j. po doručení potvrdenia od predávajúceho.

4.5. V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu tovaru spolu s variabilným symbolom platby. V prípade bezhotovostnej platby je povinnosť kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu splnená okamihom pripísania príslušnej sumy na účet predávajúceho.

4.6. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, ak nedošlo k dodatočnému potvrdeniu objednávky zo strany Kupujúceho (čl. 3.6.), požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny pred odoslaním tovaru Kupujúcemu. Ustanovenie § 2119 ods. 1 Občianskeho zákonníka sa nepoužije.

4.6. Akékoľvek zľavy z ceny tovaru poskytnuté Predávajúcim Kupujúcemu nie je možné kombinovať.

4.7 Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak to ustanovujú všeobecne záväzné právne predpisy, vystaví Predávajúci Kupujúcemu daňový doklad - faktúru k platbám uskutočneným na základe Kúpnej zmluvy. Predávajúci je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Predávajúci vystaví daňový doklad - faktúru Kupujúcemu v tlačenej forme a zašle ju spolu s objednaným tovarom na adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke.

 

5.       ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY vzor na stiahnutie

5.1. Kupujúci berie na vedomie, že v zmysle ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka nemožno odstúpiť od Kúpnej zmluvy na dodanie tovaru prispôsobeného prianiam Kupujúceho, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu, od Kúpnej zmluvy na dodanie zvukových a obrazových záznamov a počítačových programov, ak spotrebiteľ poškodil ich originálny obal, a od Kúpnej zmluvy na dodanie novín, periodík a časopisov, okrem iného.

5.2. Ak nejde o prípad uvedený v článku 5.1. alebo o iný prípad, kedy nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, a to na adresu sídla predávajúceho alebo na e-mailovú adresu predávajúceho vtr@vtrslovakia.sk.

5.3 V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok sa kúpna zmluva od počiatku zrušuje. Tovar je potrebné vrátiť Predávajúcemu do 10 pracovných dní odo dňa odoslania odstúpenia od zmluvy Predávajúcemu. V prípade, že kupujúci poruší povinnosť podľa predchádzajúcej vety, vzniká predávajúcemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1,0 % z celkovej kúpnej ceny objednaného tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, že škoda presahuje zmluvnú pokutu. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a nenosený a pokiaľ možno v pôvodnom obale.

5.4. Predávajúci je oprávnený do desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3. obchodných podmienok preskúmať vrátený tovar, najmä zistiť, či vrátený tovar nie je poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy podľa článku 5.2 Obchodných podmienok vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu (bez nákladov vynaložených na doručenie tovaru) do desiatich (10) dní od uplynutia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 Obchodných podmienok, a to bezhotovostne na účet uvedený Kupujúcim pri odstúpení od Zmluvy. Predávajúci je oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti aj po vrátení tovaru Kupujúcim.

5.6. Kupujúci berie na vedomie, že ak je tovar vrátený Kupujúcim poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný, má Predávajúci nárok na náhradu škody, ktorá Kupujúcemu vznikla. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na úhradu škody s pohľadávkou Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Rovnako je Predávajúci oprávnený jednostranne započítať pohľadávku na zmluvnú pokutu podľa článku 5.3 Obchodných podmienok voči pohľadávke Kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

6.       PREPRAVA A DODÁVKA TOVARU

6.1 Spôsob dodania tovaru určuje predávajúci, ak nie je v kúpnej zmluve uvedené inak. Ak je spôsob dodania dohodnutý na žiadosť Kupujúceho, znáša riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dodania Kupujúci.

6.2. Ak je Predávajúci podľa Kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené Kupujúcim v Objednávke, je Kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak Kupujúci tovar pri dodaní neprevezme, Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

6.3. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v objednávke, je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania.

6.4. Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade zistenia akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia poškodenia obalu, ktoré svedčí o neoprávnenom zásahu do zásielky, Kupujúci nesmie zásielku od dopravcu prevziať. Podpisom dodacieho listu (odovzdávacieho protokolu dopravcu) kupujúci potvrdzuje, že zásielka tovaru splnila všetky podmienky a požiadavky a že na prípadné neskoršie reklamácie týkajúce sa poškodenia obalu zásielky nie je možné prihliadať.

6.5 Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru môžu byť upravené dodacími podmienkami predávajúceho.

 

7.       ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA

7.1 Práva a povinnosti zmluvných strán v súvislosti so zodpovednosťou predávajúceho za vady vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka a zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že predávaná vec je v súlade s kúpnou zmluvou, najmä že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti, ktoré sú v zmluve požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom opísané alebo na základe ich reklamy očakávané, alebo akosť a úžitkové vlastnosti obvyklé pre vec takého druhu, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.3. V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "nesúlad s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol vec do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to buď výmenou veci, alebo jej opravou podľa požiadavky kupujúceho; ak takýto postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť

To neplatí, ak kupujúci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel pred prevzatím veci alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví do jedného (1) mesiaca odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci v čase prevzatia tovaru, pokiaľ tomu neodporuje povaha tovaru alebo sa nepreukáže opak.

7.4. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí alebo je použitý, predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa prejavia ako porušenie kúpnej zmluvy po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

7.5 Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho uplatňuje kupujúci v mieste podnikania predávajúceho.

 

8.       ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1 Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru zaplatením celej kúpnej ceny Tovaru.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že softvér a ďalšie komponenty tvoriace webové rozhranie Obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje nevykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvéru alebo iných komponentov tvoriacich webové rozhranie Obchodu alebo ich neoprávnene používať.

8.3 Kupujúci nie je oprávnený používať mechanizmy, softvér alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý neporušuje práva ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho účelom.

8.4. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

8.5. Kupujúci berie na vedomie, že Predávajúci nezodpovedá za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do Webovej stránky alebo v dôsledku používania Webovej stránky v rozpore s jej určením.

8.6 Kupujúci nie je oprávnený v prípade kúpy za veľkoobchodné ceny ponúkať tovar na aukčných serveroch alebo na konkurenčných e-shopoch za cenu nižšiu, ako je cena, za ktorú predávajúci ponúkal tovar v maloobchodných podmienkach v deň uzavretia kúpnej zmluvy podľa bodu 3.7 týchto podmienok. Takýmto konaním sa Kupujúci dopúšťa porušenia Obchodných podmienok a Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

8.7. Reklamácie spotrebiteľov vybavuje Predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy vtr@vtrslovakia.sk. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie Kupujúceho na elektronickú adresu Kupujúceho.

8.8. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Na riešenie sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy je možné využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá sa nachádza na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr.

8.9 Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

8.10. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov vo vymedzenom rozsahu.

8.11. Kupujúci týmto na seba preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

 

9.       OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ

9.1. Ochrana osobných údajov Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je zabezpečená zákonom č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

9.2. Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: názov subjektu, meno a priezvisko, adresa bydliska, adresa sídla, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné (ďalej spoločne len "osobné údaje".

9.3. Kupujúci súhlasí so spracúvaním osobných údajov predávajúcim na účely výkonu práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a na účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúceho.

9.4. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri zadávaní objednávky z webového rozhrania obchodu) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

9.5. Predávajúci môže poveriť spracovaním osobných údajov kupujúceho tretiu osobu - spracovateľa. S výnimkou osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje Predávajúcim poskytnuté tretím osobám bez predchádzajúceho súhlasu Kupujúceho.

9.6. Osobné údaje budú spracúvané na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

9.7. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že ide o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov. 9.8. Kupujúci vyhlasuje, že bol poučený o tom, že súhlas so spracovaním osobných údajov vo vzťahu k predávajúcemu môže odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho.

9.8. V prípade, ak sa Kupujúci domnieva, že Predávajúci alebo Spracovateľ (čl. 9.5) vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života Kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže

§ požiadať predávajúceho alebo sprostredkovateľa o vysvetlenie,

§ požadovať od predávajúceho alebo sprostredkovateľa nápravu. Môže ísť najmä o blokovanie, opravu, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov. Ak sa žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety ukáže ako oprávnená, predávajúci alebo sprostredkovateľ bezodkladne odstráni závadný stav. Ak predávajúci alebo sprostredkovateľ žiadosti nevyhovie, kupujúci má právo obrátiť sa priamo na Úrad na ochranu osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté právo kupujúceho obrátiť sa so svojou sťažnosťou priamo na Úrad na ochranu údajov.

9.9 Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety je predávajúci oprávnený účtovať primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

9.10. Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

 

10.    ZASIELANIE

10.1 Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s Kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Kupujúcemu sa doručuje na e-mailovú adresu uvedenú v jeho používateľskom účte.

10.2. Správa sa doručuje:

- v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty; neporušenosť správ zasielaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom,

- v prípade doručenia osobne alebo prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb prevzatím zásielky príjemcom,

- v prípade osobného doručenia alebo doručenia prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb aj odmietnutím prevzatia zásielky, ak adresát (prípadne osoba oprávnená prevziať zásielku v jeho mene) odmietne zásielku prevziať,

- v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a podaním výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak je zásielka uložená u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že adresát nebol o uložení informovaný.

 

11.     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Ak vzťah súvisiaci s používaním webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom sa zmluvné strany dohodli, že tento vzťah sa riadi českým právom. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

11.2. Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha žiadnemu inému oprávneniu. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rozsahu svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

11.3. Ak niektoré ustanovenie Obchodných podmienok je alebo sa stane neplatným alebo neúčinným, neplatné ustanovenie sa nahradí ustanovením, ktorého význam sa čo najviac približuje neplatnému ustanoveniu. Neplatnosť alebo neúčinnosť jedného ustanovenia nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnenia kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok musia mať písomnú formu.

11.4. Kúpnu zmluvu vrátane obchodných podmienok archivuje predávajúci v elektronickej podobe a nie je k nej prístup.

11.5 Kontaktné údaje predávajúceho: adresa na doručovanie: 2526 Na Pařeničkách, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ: 756 61, e-mailová adresa: vtr@vtrslovakia.sk, vtr@vseproboty.cz,  telefón +421 948 072 321, +420 571 653 961.

 

V Rožnove pod Radhoštěm dňa 1.1.2016

 

 Každý prevádzkovateľ e-shopu musí dodržiavať množstvo zákonných povinností, medzi ktoré patrí aj riadne informovanie zákazníka o všetkých krokoch nákupného procesu a ďalších podrobnostiach prostredníctvom riadne spísaných a zverejnených obchodných podmienok. V prípade uvedenia nesprávnych informácií hrozia sankcie zo strany Českej obchodnej inšpekcie, čo môže najmä menším e-shopom spôsobiť veľké problémy.

 

Vzorové obchodné podmienky riešia aj ukladanie súborov cookies v počítači kupujúceho, ktoré je primárne upravené smernicou EÚ. Táto smernica ukladá prevádzkovateľom webových stránok (okrem iného) povinný súhlas návštevníka webových stránok s ukladaním súborov cookies na jeho počítači.

Dokument je možné upraviť podľa interných pravidiel obchodníka a je k nemu pripojený základný komentár, ktorý text objasňuje a spresňuje. Keďže ide o vzorový dokument, odporúča sa konečnú podobu dokumentu konzultovať s právnikom, ktorý je oboznámený s touto právnou problematikou a špecifikami daného podniku. Nezabudnite tiež, že staré obchodné podmienky musia byť na webovej stránke zálohované, vrátane dátumu ich platnosti! Nové obchodné podmienky potom nadobudnú platnosť od dátumu zverejnenia.

Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy spotrebiteľom do 14 dní bez uvedenia dôvodu je obchodník povinný poskytnúť kupujúcim v súlade s Obchodným zákonníkom a rozšírenými požiadavkami na plnenie informačných povinností od 1. januára 2014. Napriek tomu, že Obchodný zákonník nie je úplne jednoznačný, odporúčame okrem umiestnenia formulára na webovej stránke internetového obchodu zaslať ho spolu s obchodnými podmienkami aj v e-maile potvrdzujúcom prijatie objednávky.